OZNAM o Zhromaždení členov pozemkových spoločenstiev korešpondenčným spôsobom od 1.5.2023 – 31.5.2023