Predaj palivového dreva

Lesné družstvo Dubeň, pozemkové spoločenstvo
Nám. sv Floriána 38, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 42068479
DIČ: 2022822153
IČ DPH: SK2022822153

a

Bývalý urbár, pozemkové spoločenstvo Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 38, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 42065089 
DIČ: 2022743349
IČ DPH: SK2022743349

 

Predaj palivového dreva

Palivové drevo je drevo nevhodné na stavebné alebo iné účely. Vo väčšine prípadov ide o hmotu, ktorá je napadnutá podkôrnym hmyzom – sucháre, kalamitné drevo, zlomy, hnilobné drevo, ktoré nedosahuje požadovanú hrúbku atď.

 

Sortiment

Palivové drevo z odvozného miesta, bez možnosti samovýroby, metrová dĺžka klátov.

  1. tvrdé drevo (buk, jaseň, hrab...)
  2. mäkké drevo (smrek, jedľa, jelša, vŕba...)

 

Cena dreva

Palivové drevo tvrdé

metrové

35 €/pm3 s DPH

Palivové drevo tvrdé

štvormetrové

33 €/pm3 s DPH

Palivové drevo mäkké

metrové         

25 €/pm3 s DPH

Palivové drevo mäkké

štvormetrové

23 €/pm3 s DPH

 

Spôsob obstarania

  1. Mailovou objednávkou zaslanou na adresu urbarteplickanadvahom@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0910 676 770. Objednávka by mala obsahovať: meno, priezvisko, adresu objednávateľa, dátum objednávky, mailovú adresu, telefónne číslo,  druh a odoberané množstvo dreva.
  2. V prípade, že objednávateľ nepracuje s počítačom, môže objednávku podať osobne počas úradných hodín, a to v budove urbáru Teplička. Je to možné jedenkrát za dva týždne v piatok medzi 17.00 a 18.00 hod. Úradné hodiny sú zverejnené na dverách urbáru.

Objednávky budú evidované v poradovníku. Oproti objednávke bude zákazka pripravovaná.

 

Odvoz dreva a spôsob platby

Objednávateľ bude informovaný o pripravenosti dreva na odvoznom mieste a o termíne možného odberu dvoma možnými spôsobmi:

  1. Mailom príjme predfaktúru, ktorú uhradí prevodom na účet dodávateľa.
  2. Ak odberateľ nepracuje s počítačom, môže dostať predfaktúru poštou, alebo si ju prevezme osobne počas úradných hodín v budove urbáru. Predfaktúru uhradí poštovou poukážkou na účet dodávateľa, platba v hotovosti nie je možná.

Po zaevidovaní platby na účet lesník, alebo ním poverená osoba, dohodne s kupujúcim detaily o odvoze. Nakládka je možná výlučne za prítomnosti povereného pracovníka lesného spoločenstva. Vstup do lesného celku Dubeň je zabezpečený závorou. Po naložení dreva dostane kupujúci odvozný lístok a neskôr konečnú faktúru mailom, poštou alebo osobne.

Buy now