Predaj palivového dreva

Lesné družstvo Dubeň, pozemkové spoločenstvo
Nám. sv Floriána 38, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 42068479
DIČ: 2022822153
IČ DPH: SK2022822153

Predaj palivového dreva

Palivové drevo je drevo nevhodné na stavebné alebo iné účely. Vo väčšine prípadov ide o hmotu, ktorá je napadnutá podkôrnym hmyzom – sucháre, kalamitné drevo, zlomy, hnilobné drevo, ktoré nedosahuje požadovanú hrúbku atď.

Sortiment

Palivové drevo z odvozného miesta, bez možnosti samovýroby, metrová dĺžka klátov.

  1. tvrdé drevo (buk, jaseň, hrab...)
  2. mäkké drevo (smrek, jedľa, jelša, vŕba...)

Cena dreva za priestorový meter (prm)

Palivové drevo tvrdé

metrové

52 € / prm s DPH

Palivové drevo tvrdé

štvormetrové

50 € / prm s DPH

Palivové drevo mäkké

metrové         

37 € / prm s DPH

Palivové drevo mäkké

štvormetrové

35 € / prm s DPH

Spôsob obstarania

  1. Mailovou objednávkou zaslanou na adresu urbarteplickanadvahom@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0910 676 770. Objednávka by mala obsahovať: meno, priezvisko, adresu objednávateľa, dátum objednávky, mailovú adresu, telefónne číslo,  druh a odoberané množstvo dreva.
  2. V prípade, že objednávateľ nepracuje s počítačom, môže objednávku podať osobne počas úradných hodín, a to v budove urbáru Teplička. Je to možné jedenkrát za dva týždne v piatok medzi 17.00 a 18.00 hod. Úradné hodiny sú zverejnené na dverách urbáru.

Objednávky budú evidované v poradovníku. Oproti objednávke bude zákazka pripravovaná.

Odvoz dreva a spôsob platby

Objednávateľ bude informovaný o pripravenosti dreva na odvoznom mieste a o termíne možného odberu dvoma možnými spôsobmi:

  1. Mailom príjme predfaktúru, ktorú uhradí prevodom na účet dodávateľa.
  2. Ak odberateľ nepracuje s počítačom, môže dostať predfaktúru poštou, alebo si ju prevezme osobne počas úradných hodín v budove urbáru. Predfaktúru uhradí poštovou poukážkou na účet dodávateľa, platba v hotovosti nie je možná.

Po zaevidovaní platby na účet, lesník, alebo ním poverená osoba, dohodne s kupujúcim detaily o odvoze. Nakládka je možná výlučne za prítomnosti povereného pracovníka lesného spoločenstva. Vstup do lesného celku Dubeň je zabezpečený závorou. Po naložení dreva dostane kupujúci odvozný lístok a neskôr konečnú faktúru mailom, poštou alebo osobne.