OZNAM o Zhromaždení členov pozemkových spoločenstiev korešpondenčným spôsobom od 1.6.2024 – 30.6.2024